Utdrag ur
en recension av
UARDA-AKADEMIENS ORDBOK,
publicerad i Språkvård nr 4, 1990, skriven av Ulf Swedjemark

Äntligen en ordbok i vilken man kan få veta vad falsett, profan, manöver m.m. egentligen betyder!
[---]
År 1983 utkom i Lund Uarda-Akademiens Ordbok (nedan betecknad UAO) till Akademiens 25-årsjubileum. Uarda-Akademiens ordboksredaktion har [...] i tjugo års tid intresserat sig för det svenska ordförrådet och till slut, till fromma för oss som använder det svenska språket, utgivit ett urval av ord som egentligen "varit avsedda för internt bruk inom Akademien". I omfång kan icke UAO mäta sig med lokalkonkurrentens (SAOB). Det är i själva verket ett till det yttre anspråkslöst häfte (23 trycksidor). Men hur rikt är icke innehållet! Här finns ord som icke går att slå upp i SAOB, därför att denna ordbok ej hunnit så långt i alfabetet. Här finns ord som visserligen är förtecknade i SAOB men där alldeles missuppfattade eller försedda med inaktuella uppgifter, eftersom det svenska ordförrådets omdaning lämnat SAOB på efterkälken. I UAO kan man i dessa fall icke blott inhämta nödiga korrigeringar i fråga om betydelse, morfem-gräns och uttal - se nedan under A. Dessutom förefinns en berikande skara nyord, välbehövliga och efterlängtade nyskapelser, i regel av en i svenska mindre vanlig ordbildningstyp, som illustreras under B nedan.

A. Korrigerade ord

Till denna kategori har här förts bokstavsföljder som fungerar som uppslagsord i vanliga ordböcker och lexika. För några kommentarer till och anmärkningar om gruppindelningen se nedan efter exemplen under punkt 4.

1. Betydelsen rättad:

bukett mindre embonpoint
falsett ( jur. ) smärre ekonomisk transaktion
feed-back vomering
fridfull stillsamt berusad
härstamning utbrett militärt talfel
kajak ( lingv. ) grönländskt palindrom
lärosäte ( pedag. -anat. ) för framgång i studier väsentlig kroppsdel
manöver ( missionsvet. ) vanlig ställning
mångla ( umg. konst ) samtidigt kurtisera ett större antal damer
profan ( interj. ) klerikalt kraftuttryck
påbröd ( gastr. ) brödskiva som lägges ovanpå pålägget, vilket därigenom blir ett underlägg
skitfull ( med. ) konstiperad
tjänis person med höga inkomster; välsituerad.

2. Morfemgränsen (junkturen) och därmed även betydelsen rättad:

anklaga ( gastr. ) tillreda fjäderfä
plumpudding mindre elegant elakhet
protestant dam med reservdelar
åklagare fordonsreparatör.

3. Betoningen och därmed även betydelsen rättad:

slalom ( - -´ ) hebreisk vinterhälsning.

4. Uttalet rättat (tillika med betydelsen):

bakelit de främsta av de sämsta
basalt ( mus. ) i jämställdhetens namn sammanslagen sångstämma
cyklotron ( roj. ) kungligt fortskaffningsmedel
gratin ( lingv. ) klassiskt blandspråk - antikens esperanto
helgerån ( teol. ) oblat
skelett obetydligt synfel.

Inplaceringen av orden är måhända ej invändningsfri. Men i de fall där någon läsare skulle vilja antaga att ett A-gruppsord i själva verket är ett nytt ord och en homograf kan anföras vad som sägs i förordet till UAO: "Ordboksredaktionen har icke blott skapat ett icke föraktligt antal helt nya ord [...] utan även lyckats fastställa den rätta betydelsen av åtskilliga sedan länge felaktiga [tryckfel för felaktigt?] begagnade ord." Andra gånger saknas emellertid stöd i UAO: alltför sällan lämnas preciserande och kompletterande upplysningar om ett ord, härovan blott i exemplet under punkt 3. Hade sådana funnits större utsträckning skulle det ha kunnat framgå om grupperna 2 och 4 är motiverade. Författaren till dessa rader har emellertid låtit sig vägledas av sin språkkänsla och funnit det självklart att t.ex. plumpudding måste analyseras som bestående av de tre välkända morfemen plump - udd - ing - i andra ordböcker tycks man egendomligt nog uppfatta ordet så att dess första morfem vore plum - och vad är det?? Det förefaller även uppenbart - för att kort motivera placeringen av orden under 4 - att vanliga svenska uttalsregler skall gälla; i helgerån skall förstås g efter l (liksom efter r ) uttalas [j]; och hur skriftens sk före främre vokal uttalas, vem vet icke det, och vem förstår alltså ej omedelbart morfemuppbyggnaden av skelett ? Dock: bristen på tydliga anvisningar är ibland kännbar. Må det i detta sammanhang tillåtas mig att framföra ytterligare en eller annan kritisk detaljanmärkning. I åtminstone ett fall synes stavningen diskutabel: "zarkofag ( förpackn. tekn. ) fodral för f.d. envåldshärskare" - varför icke czar- eller (något folkligare) tsar- ? I ett annat fall hade ordboksredaktörerna bort inse att ett ord snart skulle bli obsolet och därför hade kunnat lämnas otryckt: " reagera ( statsvet. ) bekläda presidentposten USA". Å andra sidan är det allenast en inskränkt och blott ytligt intresserad läsare som skulle vilja invända mot att UAO medtagit ett uppslagsord som " zkrht ( lingv. ) ålderdomlig serbisk ordstam av okänd innebörd".

[---]

B. Nya ord

Till denna grupp hör den stora massan av ord i UAO. Bland avledningar är särskilt bär- och fruktnamn på - on frekventa; här blott tre exempel: frallon , knallon , nallon betyder förstås resp. 'brödfrukt, spritärter, björnbär'.

[---]

Låt oss tillsammans avnjuta några av UAO:s korsningar, varav vissa är resultatet av en mesallians, kanske i lundensaren och stilbrottsmästaren Hjalmar Gullbergs efterföljd:
bomerang ( ballist. ) kastvapen med dålig träffsäkerhet
bystik den gåtfullhet som omger dolda behag
exikon uppslagsverk över föredettingar
jevulotion helvetisk omvälvning
porrträtt intim närbild
potentatis stärkande rotfrukt
prångest ( psykiatr. ) cellskräck, grändfasa
scrêpes ( gastr. ) rullade pannkakor innehållande stuvning på veckans matrester
sfärord ( lingv. ) runt eller eljest anstötligt ord
skrönika osannfärdig historieskrivning
spolett avträdesinträdesavgift
örtoped ( kvacks. ) naturläkare.

Det är tydligt att vissa ord bara kommer till sin rätt i skrift, t.ex. sfärord . Detta gäller även ord som chefer , djus och ljuver , 'ledarhund', 'levande belysning' resp. 'behag'.
[---]
Måtte nu icke orden i UAO bli hapax legomena, ty de fyller luckor i det svenska ordförrådet. Diskret och finkänsligt skulle vi kunna säga om en person vi helst vill slippa se: Han tillhör mitt undgänge . Kort och kärnfullt skulle mycket kunna uttryckas. Två lättfunna exempel härpå, båda med hjälp av Svenska Dagbladet 9 november 1990. På första sidan talas det om en liga som ägnat sig åt ekonomisk brottslighet: "Den använde sig både av riktiga fakturor, men med osant innehåll, och rena förfalskningar"; med stöd av UAO hade det kunnat formuleras: Den använde sig både av fikturor och rena förfalskningar. Och över en debattartikel står rubriken "Nej till psykiatrisk undersökning i cell" - hur mycket smidigare hade det ej varit med Nej till töntgen i cell!

Anm. 1. I några fall har originalartikelns kursiveringar kompletterats med fet stil.
Anm. 2. Denna recension avser den första samlingen. Ytterligare två har tillkommit:
Ny samling , 1989 och Tredje samlingen , 1998. Alla tre finns i en Samlad utgåva , 1998.
Anm. 3. Den som vill skaffa sig Uarda-Akademiens Ordbok kan kontakta Åkarps antikvariat .

Uarda-Akademien ägnar sig icke blott åt att vårda det svenska språket. Den vinnlägger sig även om konsten och har rest en tankeväckande staty i Universitetsparken i Lund, varom denna bild bär vittne:
Uarda-staty_i_Lund

Till början av huvudsidan In Arcadia

e-mailadress

Valid HTML 4.0!